Podmínky pronájmu obytného vozu (přívěsu)

1. Předmět pronájmu

1.1. Pronajímatel je vlastníkem obytného vozu (přívěsu) uvedeném ve smlouvě o pronájmu, jehož bližší specifikace a stav v době předání bude uveden v kontrolním listu, který je nedílnou součástí smlouvy o pronájmu.
1.2. Pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci obytný vůz (přívěs) v předem domluveném termínu, aby jej samostatně užíval, provozoval a řídil na vlastní odpovědnost, náklady a nebezpečí. K uzavření smlouvy o pronájmu jsou třeba dva doklady totožnosti - platný občanský průkaz nebo cestovní pas a platný řidičský průkaz skupiny B, C nebo E, dále je nutná řidičská praxe minimálně 1 rok a věk 21 let. Obytný vůz (vůz s přívěsem) smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě jako další řidič.

2. Pronájem 

2.1. Pronájem obytného vozu (přívěsu) se uzavírá na dobu určitou.
2.2. V případě nedodržení doby převzetí, resp. návratu obytného vozu (přívěsu) ze strany nájemce, je pronajímatel oprávněn účtovat si nájemné na tento den dle platného ceníku, jakožto i smluvní pokutu.
2.3. Po uplynutí doby nájmu je nájemce povinen obytný vůz (přívěs) navrátit v čase dle smlouvy o pronájmu. V případě zájmu o prodloužení nájmu je nutné, co nejdříve kontaktovat pronajímatele. V případě, že je to možné, pronajímatel vystaví dodatek ke smlouvě s uvedeným aktuálním datem návratu obytného vozu (přívěsu). Pouhým nevrácením a placením nájemného nevzniká nájemci právo na užívání obytného vozu (přívěsu) mimo vymezenou dobu.

3. Cena za nájem, podmínky záloh, vratná kauce, storno poplatky
3.1. Nejpozději do 10 dnů po provedení rezervace nájemce uhradí pronajímateli zálohu ve výši 30% z ceny pronájmu. Tato záloha slouží jako blokace termínu. Doplatek je nutno uhradit před převzetím vozu (přívěsu) – hotově nebo převodem na bankovní účet.
3.2. V den převzetí vozu (přívěsu) nájemce vyplatí v hotovosti pronajímateli vratnou kauci ve výši 20 000,- Kč obytný vůz / 15 000,- Kč obytný přívěs. Z této vratné kauce bude čerpána náhrada na případné poškození vozu (přívěsu), nájemné při prodloužení zapůjčení atd.vlastního zavinění vzniku pojistné události.

3.3. Při předčasném ukončení nájmu ze strany nájemce zaniká jemu právo na zbylou část nájemného. Tzn. pronajímatel není povinen vracet již přijaté nájemné.

Storno poplatky:

30 a více dní před termínem zapůjčení 30% z uhrazené zálohy

29 - 14 dní před termínem zapůjčení 50% z uhrazené zálohy

13 a méně dní před termínem zapůjčení 100% z uhrazené zálohy

4. Vlastnické vztahy

4.1. Pronajímatel převádí na nájemce užívací právo k obytnému vozu (přívěsu) a veškerému příslušenství a vybavení dle kontrolního listu na dobu určitou dle smlouvy o pronájmu.
4.2. Podmínkou přechodu uživatelského práva na dobu určitou je zaplacení nájemného pronajímateli.

5. Ujednání o užívání a řešení krizových situací

5.1. Nájemce pečuje o pronajatý vůz (přívěs) včetně příslušenství se vší opatrností a tak, aby nevznikla žádná škoda. Dodržuje instrukce pronajímatele o používání obytného vozu (přívěsu) i jeho zařízení. 
5.2. Bez souhlasu pronajímatele není povoleno nájemci provádět jakékoliv změny nebo úpravy na předmětu pronájmu ani zapůjčeného příslušenství.
5.3. Nájemce je povinen okamžitě oznámit vzniklou škodu na předmětu nájmu, havárii či nehodu vzniklou během pronájmu a opatřit příslušné doklady (hlášení policie, fotodokumentaci a protokol pro pojišťovnu). Vůz (přívěs) má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty. V každém případě je nutné volat policii a sepsat protokol o nehodě s nákresem postavení vozidla, či vozidel nebo pořídit fotodokumentaci a neprodleně to oznámit pronajímateli PAME-RENT s.r.o. 

5.4. Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.

5.5. V případě nutnosti provedení opravy obytného vozu (přívěsu) na cestě, je nájemce povinen poskytnout pronajímateli informace k zajištění kvalitní opravy, spolupracovat na rychlém vyřešení vzniklé situace nebo poskytnout osobní pomoc k převozu na servis. 

Malé opravy a nákup náhradních dílů do 4.500,- Kč může nájemce realizovat bez souhlasu pronajímatele a nechá si vždy vystavit řádný účet, který mu bude proplacen při vrácení vozu (přívěsu). Opravy a náhradní díly v hodnotě vyšší než 4.500,- Kč musí být telefonicky konzultovány s pronajímatelem.

Pojištění vozu (přívěsu) neobsahuje krytí ztrát v případě odcizení věcí z vozidla (fotoaparáty, mobilní telefony, elektronika, finance apod.). Pojištění osobních věcí a zavazadel, stejně jako cestovní zdravotní pojištění konzultuje nájemce se svojí pojišťovnou.

6. Ostatní ujednání

6.1. Nájemce není oprávněn přenechat obytný vůz (přívěs) vč. příslušenství, který je předmětem této smlouvy, do pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost. 
6.2. Nájemce je povinen zabezpečit obytný vůz (přívěs) proti krádeži - pokud opouští vůz (přívěs), ujistí se, zda jsou zavřena a zajištěna všechna okna, dveře i dvířka do úložných prostor.
6.3. Nájemce je povinen zabezpečit, aby byl obytný vůz (vůz s přívěsem) řízen pouze řidičem, který má tomu odpovídající ŘP a praxi.
6.4. V obytném voze (přívěsu) je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd. a převážet kola a jiné větší předměty v interiéru vozu (přívěsu).
6.5. Je zakázáno používání WC bez chemie.
6.6. Nájemce oznámí bez odkladu závady a poškození způsobené běžným opotřebením.
6.7. Bude-li obytný vůz (přívěs) nebo zapůjčené příslušenství při vrácení poškozeno a nájemce jej neuvede do původního stavu, pronajímatel má právo na účtování náhrady v plné výši, která bude odečtena z vratné kauce (v tomto případě si pronajímatel pozdrží vyplacení vratné kauce až do doby uvedení věci do původního stavu).
6.8. Nájemce je povinen předmět pronájmu vrátit uklizený a vyčištěný, vylité WC (nádrž WC bude vypláchnuta čistou vodou) a nádrž odpadní vody. Pokud nebude vnitřní prostor, nádrž WC nebo odpadní vody vyčištěny účtujeme poplatek ve výši 1000-5000 Kč nebo náhradu v plné výši. Během cesty - dovolené dbá nájemce na to, aby odpadní nádrže i kazeta chemického WC byly vždy vyprazdňovány na tomu určených místech a nevyprazdňuje je do volné přírod.
6.9. Nájemce je povinen vrátit obytný vůz s nádrží pohonných hmot dle stavu v kontrolním listu.
6.10. Pronajímatel je povinen přenechat obytný vůz (přívěs) v řádném technickém stavu, vybavený příslušenstvím, které odpovídá předpisům o provozu silničních vozidel, platnými doklady, volitelným příslušenstvím dle kontrolního listu.
6.11. Při ztrátě dokladů, nebo klíčů od obytného vozu (přívěsu) bude nájemci účtována smluvní pokuta dle zjištěných nákladů.
6.12. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy smlouvy o pronájmu ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
6.13. Na základě své svobodné vůle svými podpisy nájemce i pronajímatel potvrzuje, že s obsahem a podmínkami smlouvy o pronájmu souhlasí.Chtete si půjčit vůz nebo karavan ? Neváhejte nás kontaktovat !

Máte zájem o rezervaci obytného vozu nebo karavanu ? Neváhejte nás kontraktovat prostřednictvím tohoto formuláře, e-mailem, nebo telefonicky.
Náš tým pracovníků vám vždy ochotně poradí nebo zodpoví vaše dotazy.

Vyplňte prosím všechna pole označená *.


Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním Vašich výše uvedených osobních údajů.
Tyto údaje budou použity pro zlepšení komunikace a budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřízení.